Školní řád

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Sluníčko.

 

1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

1.1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:00 do 16:30 hodin.

 

Třída Provoz (od - do)
1. třída Koťátka 6:15 - 16:00
2. třída Kopretinky 6:15 - 16:00
3. třída Kuřátka 6:15 - 16:00
4. třída Motýlci 6:15 - 16:00
5. třída Berušky 6:15 - 16:30
6. třída Hříbečci 6:15 - 16:00
7. třída Včeličky, odloučené pracoviště Tučapy 6:30 - 15:30
8. třída Rybičky, odloučené pracoviště Všetuly 7:15 - 16:00
9. třída Žabičky, odloučené pracoviště Všetuly 8:00 - 14:30

 

V praxi to znamená, že děti z 1.,2.,3.,5 6. třídy, které si rodiče ve stanovenou dobu nevyzvednou, budou převedeny do 4. třídy, kde je provoz do 16.30 hodin.

 

Povinné předškolní vzdělávání § 34 Školského zákona platí pro děti 5 leté od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky.

Pravidelná docházka v pracovních dnech mimo dny školních prázdnin, musí trvat 4 souvislé hodiny denně a nepřítomnost musí být řádně telefonicky omluvena do 8.30 hodin daného dne.

Povinná docházka je stanovena od 8.00 do 12.00 hodin.

§ 34. odst.5 školského zákona umožňuje rodičům plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem – individuální vzdělávání na základě písemného oznámení mateřské škole.

 

Provoz Společenského centra je každé pondělí od 14.30 do 16.00 hodin.

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

V 8.30 hodin se budova uzavírá a zákonní zástupci, v případě pozdějšího příchodu, použijí dveřní zvonek a vyčkají na příchod pedagogického pracovníka nebo p. uklizečky, která jim budovu mateřské školy otevře.

 

Odchody domů jsou individuální po pobytu venku v 11.15, po obědě ve 12.00 a po odpolední svačině ve 14.30 hodin.

Odpoledne se budova odemyká ve 14.15 hodin.

Kdo si potřebuje vyzvednout své dítě dříve, domluví si určený čas a místo s pedagogickým pracovníkem ve třídě.

V měsíci červenci nebo srpnu je mateřská škola uzavřena na 4 týdny z důvodu nutných oprava, údržby a čerpání dovolené pedagogického personálu. Datum uzavření mateřské školy po předchozím projednání se zřizovatelem, oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

Žádost k umístění dítěte v době prázdninového provozu podává zákonný zástupce u ředitelství příslušné mateřské školy.

 

Každá třída má svůj denní program, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program má název - Objevujeme svět se Sluníčkem, je zpracován v souladu se závazným dokumentem - Rámcovým programem předškolního vzdělávání.

 

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání pořádáme pro děti množství zajímavých aktivit ( Olympiády se Sluníčkem, divadelní a filmová představení, zábavné akce pro děti, zahradní slavnosti atd).

Vzdělávání dětí předškolního věku je rozšířeno o zájmové aktivity výtvarné a jazykové.

 

Režim dne je přizpůsobený potřebám a zájmům dětí.

 

1.2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

Organizace v mateřské škole

6:15 - 8:30

Otevření mateřské školy

Scházení dětí, spontánní hry, řízené a individuální vzdělávací aktivity

Individuální logopedická intervence, pedagogická diagnostika

Hygiena, přesnídávka

8:30 - 11:30

Komunitní kruh, diskuze o tématu týdne, dne, didakticky zacílené činností (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně, s využitím metod prožitkového a kooperativního učení hrou, činnosti dětí založené na přímých zážitcích, jazykové chvilky.

Individuální logopedická intervence

Pohybová cvičení, relaxační cvičení, zdravotně preventivní pohybové aktivity

Pobyt venku.

11:30 - 12:15

Hygiena, oběd.

12:15 - 12:30

Hygiena, příprava na odpočinek.

12:30 - 14:00

Odpočinek, chvilka před spaním – poslech hudby, pohádek, četba na pokračování.

Zájmové vzdělávací aktivity výtvarné, jazykové, pracovní, aktivní příprava na vstup do ZŠ

Individuální logopedická intervence

14:00 - 14:30

Hygiena, relaxační aktivity.

Příprava na odpolední svačinu.

14:30 - 15:00

Odpolední svačina.

15:00 – 16:30

Zájmové vzdělávací činnosti dětí. Spontánní hry.

Hry námětové, konstruktivní, smyslové, psychomotorické, grafické , hudební, pohybové, hudebně pohybové, manipulační, zdravotně zaměřené činnosti, skupinová logopedická intervence.

Rozcházení dětí ze tříd

 

 1.3. Přijímací řízení

 

Zápis dětí do mateřské školy probíhá v prvním týdnu měsíce května, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Přesný termín zápisu je včas vyvěšen na veřejných místech a v MŠ.

 

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla ve věku 3 let - dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Přednostně se přijímají děti v posledním roce - před zahájením povinné školní docházky.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

Dítě do mateřské školy přijímá, na základě žádosti o přijetí, ředitelka mateřské školy.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole, dále je k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

Nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o přijetí, obdrží rodiče Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

 

Mateřská škola přijímá dítě na základě písemného doporučení dětského lékaře.

Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad o očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí probíhá vždy v první polovině měsíce června.

 

Poslední týden v měsíci srpnu je vyhrazen individuálním návštěvám rodičů nových dětí, kde si rodiče doplní evidenční list dítěte, budou informováni o provozu MŠ, domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ.

 

Rodiče dětí, které se přihlásí v průběhu školního roku, informuje ředitelka individuálně.

 

Před zahájením přijímacího řízení předají rodiče ředitelce mateřské školy:

 

  1. Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání
  2. Doklad o povinném očkování – potvrzený lékařem
  3. Přihlášku ke stravování

 

 Doporučujeme rodičům, aby před nástupem dítěte do MŠ zvykaly své děti na stálý denní režim ( např: doba vstávání, odpočinku, oběda) i v rodině. Dítě, které má být do MŠ přijato, by mělo samostatně chodit, jíst lžící, pít z hrníčku či sklenice, samostatně používat toaletu, provádět osobní hygienu a mělo by se snažit samostatně se oblékat a nazouvat obuv, používat kapesník.

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  Počet bodů
Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy - tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2017 8
Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ 1
Věk dítěte: 4roky dosažené k 31.8.2017 3
3 roky dosažené k 31.8.2017 2
2 roky dosažené k 31.8.2017 1
Bydliště dítěte v Holešově, místní části Holešova 2
Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2017/2018 1

 

1.4. Děti do MŠ potřebují a rodiče se zavazují zajistit pro děti:

 

Upozornění: Mateřská škola neodpovídá za cenné věci ( zlaté a jiné šperky, elektroniku apod.) a hračky, které si děti do MŠ nosí.

 

 

2. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

2.1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel.

Viz § 35 odst. 1 písm. a) Školského zákona

 

2.2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla Školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

Viz § 35 odst. 1 písm. b) Školského zákona

 

2.3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

Viz § 35 odst. 1 písm. c) Školského zákona

 

2.4. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování.

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

Viz § 35 odst. 1 písm. d) Školského zákona

 

 

3. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

3.1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

Tyto obecně stanovené vzdělávací cíle jsou podrobně zpracovány v Třídních vzdělávacích programech pro daný školní rok.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

 

3.2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v tomto školním řádě, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

3.3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

Zákonní zástupci dětí mají právo:

  

3.4. Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

  

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

Dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a řídí se školním řádem mateřské školy.

Dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 

4. Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

4.1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy, po dohodě se zákonnými zástupci dítěte, dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Ředitelka MŠ může také určit délku zkušební doby.

 

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s s ředitelkou mateřské nebo paní učitelkou ve třídě a to vždy se začátkem nového měsíce.

 

4.2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě, po jeho převlečení v šatně, pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází.

Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečnost dítěte.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

 

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

Plnou moc podepsanou zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci p. učitelce v příslušné třídě.

 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitele (ředitelku) školy,

c) obrátí se na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům (práce přesčas, doprava, umístěnka atd.).

(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)

  

4.3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole a ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské škole.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Ředitelka mateřské školy nejméně jednou za pololetí školního roku svolává schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.

V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

  

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

  

4.4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce - jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom, v dostatečném předstihu, zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na dveřích v MŠ, nebo na nástěnkách v šatnách.

V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek vyšší nad 50 Kč, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.

 

4.5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte, nejpozději do 8.00 hodin daného dne, pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, osobně nebo telefonicky.

 

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu nebo osobně.

V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení zdravotního stavu dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře.

 

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. (alergie, infekční onemocnění a pod.)

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Nemocné dítě do skupiny zdravých dětí nepatří!

  

5. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

Úhrada úplaty za vzdělávání:

 

Platnost od 1.9. do 31.8. daného školního roku

viz: Směrnice ke stanovení úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřské škole.

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanovena výše úplaty za vzdělávání a školské služby k 1.9.2017( dále jen „úplata“) v MŠ takto:

- 390,-Kč měsíčně na jedno dítě v MŠ

 

5.1. Osvobození od úplaty:

 

Dítěti plnícímu povinné předškolní vzdělávání a dítěti s odkladem povinné školní docházky se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Podrobné informace o úplatě v MŠ jsou k nahlédnutí na nástěnkách v šatnách dětí a u ředitelky MŠ (Směrnice ke stanovení úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřské škole).

 

5.2. Úhrada úplaty za školní stravování

 

Stravné je hrazeno poštovní poukázkou vždy do 15. následujícího měsíce a to pro:

Děti do 6let v daném školním roce:

Přesnídávka 7 Kč
Nápoje 3 Kč
Oběd 20 Kč
Odpolední svačina 6 Kč
Celkem 36 Kč

 

 

Děti 7leté v daném školním roce:

Přesnídávka 10 Kč
Oběd 23 Kč
Odpolední svačina 6 Kč
Celkem 39 Kč

 

5.3. Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Zákonnému zástupci dítěte jsou platby za stravné prováděny inkasním způsobem z účtu zákonných zástupců, vždy k 15 dni následujícího kalendářního měsíce nebo dohodou jinak.

 

6. Organizace školního stravování

 

6.1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně, prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí.

 

Strava pro děti, které navštěvují odloučené pracoviště MŠ Tučapy je dovážena, expedici smluvně zajišťuje mateřská škola.

 

Školní jídelna připravuje, a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat, dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

 

8.00 - 8.30 podávání dopolední přesnídávky

11.30 - 12.00 oběd

14.30 - 15.00 podávání odpolední svačiny

 

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

6.2. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti, zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny

Odhlášení dítěte ze stravování je možné v den, kdy dítě onemocní pouze do 8.00 hodin a to na pracovišti Havlíčkova 1409, na odloučených pracovištích je možné stravu odhlásit do 7.00 hodin – z důvodu expedice stravy ze školní jídelny.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve třídě nebo kuchyni od 11.00 do 12.00 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování (tedy pouze v MŠ) viz. § 3 odst. 2 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, s výjimkou prvního dne odhlášení z důvodů nemoci.

 

Upozornění: Školní jídelna nezajišťuje stravování dětí na základě individuálních požadavků zákonných zástupců.

 

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

7.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně dítě předá v mateřské škole a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby osobně dítě z MŠ vyzvedne ( třída popř. zahrada mateřské školy).

Zákonní zástupci mohou písemně pověřit jinou osobu (formulář plné moci o vyzvedávání dětí z MŠ je k dispozici u pedagogických pracovníků na třídách).

Bez písemného pověření nebude dítě předáno nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci.

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy.

 

Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.) může pedagogický pracovník odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy.

Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník školy okamžitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte (vyhl. č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí a mládeže).

Úrazy se evidují v knize úrazů, která je založena u ředitelky MŠ a je k nahlédnutí zákonným zástupcům.

Zákonní zástupci mají v případě úrazu nárok na odškodnění.

 

Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

Do MŠ patří zdravé děti a proto nepodáváme dětem během dne žádné léky, kapky ani masti.

 

7.2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

 

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa.

 

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 

b) pobyt dětí v přírodě

 

c) rozdělávání ohně

 

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

e) pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pod dohledem pedagogických pracovníků školy .

 

V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZP) se škola řídí svojí směrnicí k zajištění BOZP dětí, která je součástí školního řádu.

 

7.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně věku a schopnostem vedeny, aby pochopily a porozuměly dané problematice, jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech, s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci .

 

8. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

8.1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

Po dobu vzdělávání, při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

Ve výjimečných případech, kdy dojde k poškození majetku školy může ředitelka mateřské školy požadovat po zákonných zástupcích dítěte náhradu škody, případně úhradu opravy.

8.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určeného ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy, týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny, týkajících se stravovaní dítěte.

 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

9.1. Účinnost a platnost školního řádu

 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2017.

 

9.2. Změny a dodatky školního řádu

 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

9.3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

Zákonní zástupci jsou se Školním řádem pravidelně informováni na schůzkách s rodiči nově přijatých dětí a na pravidelných schůzkách za začátku školního roku.

 

Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

 

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí vyvěšením na nástěnkách v šatnách. Závaznost dodržování školního řádu stvrzují rodiče svým podpisem na prohlášení „ Upozornění pro rodiče“, které obdrží při nástupu dítěte do mateřské školy.

 

 

V Holešově dne 28.8.2017

 

Krčová Lenka

Ředitelka mateřské školy