Historie mateřské školy

Původní historie naší mateřské školy se datuje k roku 1913. Tehdy byla mateřská škola umístěna na Novosadech, v soukromém domě. Fungovala jako jednotřídní.

V průběhu let 1913 - 1956 se několikrát stěhovala.

 

Ve školním roce 1956 - 1957 byla slavnostně otevřena budova mateřské školy, která měla pouze dočasnou podobu, neboť byla postavena z dřevěných prefabrikátů, a původně sloužila jako „žňový útulek“.

V této budově byly otevřeny tři třídy. 

V roce 1973 byla k této prozatímní budově přistavěna zděná, dvoupodlažní budova.

Zde byly otevřeny dvě třídy mateřské školy a jedno oddělení jeslí (oddělení jeslí zaniklo pravděpodobně v roce 1982).

 

 

K další změně došlo ve školním roce 1996 - 1997, kdy se do zděné části budovy přistěhovala

Mateřská škola Dlažánky, a v budově sídlila dvě ředitelství mateřských škol.

 

V roce 1999 byly obě mateřské školy sloučeny v jeden celek a vznikla tak - Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1190, okres Kroměříž.

 

Další změnou - ve školním roce 2001 - 2002 bylo zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy ve Všetulích. Od tohoto data škola fungovala jako šestitřídní. 

Odloučené pracoviště bylo uzavřeno dne 30.6.2012 - z důvodu poklesu počtu dětí.

 

Zásadní změnou byl přechod školy do právní subjektivity od 1.1.2003 a rozhodnutím Rady Města Holešova bylo k mateřské škole připojeno odloučené pracoviště v Tučapech.

 

Tímto vznikla sedmitřídní mateřská škola, která svůj vzdělávací program zaměřila na uskutečňování všestranného rozvoje dítěte, doplňováním a rozšiřováním výchovy započaté v rodině.

 

Ve školním roce 2009 – 2010 bylo na základě rozhodnutí Rady města Holešova zřízeno další místo poskytování školských služeb – odloučené pracoviště Všetuly.

 

Pod názvem Mateřská škola Sluníčko Holešov provozuje poskytování vzdělávání dětem předškolního věku devítitřídní mateřská škola - největší v našem regionu.

 

Životní zkušenosti dítěte zprostředkováváme na základě individuálních potřeb a zájmů, v přívětivém a radostném prostředí, s ohledem na tradice naší mateřské školy.

Všechny třídy jsou smíšené a vzdělávání v nich je uskutečňováno v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání.

 

Velký počet dětí s sebou nese i široké spektrum individuálních dovedností a zájmů jednotlivých dětí. Proto nabízíme na doplnění vzdělávacího programu kroužky hudební, výtvarné, jazykové.

Ve spolupráci s rodičovskou veřejností pořádáme kulturní a sportovní akce – návštěvy divadel,