Přijetí dítěte

Přijímací řízení do mateřské školy probíhá pro následující školní rok po dohodě se zřizovatelem - Městem Holešov obvykle první dubnový týden. Informace o zápisu bývají zveřejňovány na informační tabuli MŠ a v Holešovsku


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří let


1. Dosažení věku 3 let v období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku
(Přednostně - budou přijímány děti dle § 34, odst. 4, Školského zákona č. 561/2004 Sb., před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky)

2. Dítě je řádně očkováno podle očkovacího kalendáře

3. Věk dítěte

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1-3


K přijetí dítěte do mateřské školy je nutno doložit:


1. Řádně vyplněnou žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře o řádném očkování
2. Řádně vyplněnou přihlášku ke stravování
3. před nástupem do MŠ doložit Evidenční list s vyjádřením lékaře

Žádost o přijetí dítěte předají rodiče osobně u ředitelství mateřské školy v době zápisu.