Školní řád

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Sluníčko.


1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

1.1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:15 do 16:30 hodin.


1. třída Koťátka provoz od 6.15 do 16.00
2. třída Kopretinky provoz od 6.15 do 16.00
3. třída Kuřátka provoz od 6.15 do 16.00
4. třída Motýlci provoz od 6.15 do 16.00
5. třída Berušky provoz od 6.15 do 16.30
6. třída Hříbečci provoz od 6.15 do 16.00
7. třída Včeličky, odloučené pracoviště Tučapy provoz od 6.30 do 15.30
8. třída, odloučené pracoviště Všetuly Rybičky provoz od 7.15 do 16.00
9. třída, odloučené pracoviště Všetuly Žabičky provoz od 8.00 do 14.30

V praxi to znamená, že děti z 1.,2.,3.,4. a 6. třídy, které si rodiče ve stanovenou dobu nevyzvednou, budou převedeny do 5. třídy, kde je provoz do 16.30 hodin.

Provoz mateřské školy pro děti přijaté podle zákona 117/1995 Sb., je stanoven od 8.00 do 12.00 hodin.

Provoz Společenského centra je každé pondělí od 14.30 do 16.00 hodin.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

V 8.30 hodin se budova zamyká a zákonní zástupci, v případě pozdějšího příchodu, použijí dveřní zvonek a vyčkají na příchod pedagogického pracovníka nebo p. uklizečky, která jim budovu mateřské školy otevře.

Odchody domů jsou individuální po pobytu venku v 11.15, po obědě ve 12.00 a po odpolední svačině ve 14.30 hodin.
Odpoledne se budova odemyká ve 14.15 hodin.
Kdo si potřebuje vyzvednout své dítě dříve, domluví si určený čas a místo s pedagogickým pracovníkem ve třídě.
V měsíci červenci nebo srpnu je mateřská škola uzavřena na 4 týdny z důvodu nutných oprava, údržby a čerpání dovolené pedagogického personálu. Datum uzavření oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
Náhradní MŠ si zajišťuje zákonný zástupce sám.
Každá třída má svůj denní program, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu - Objevujeme svět se Sluníčkem, který je zpracován v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání pořádáme pro děti množství nadstandardních aktivit ( Olympiády se Sluníčkem, divadelní a filmová představení, zábavné akce pro děti, zahradní slavnosti atd). Ve vzdělání dětí předškolního věku – mimořádně nadaných nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků( hudebních, výtvarných, jazykových, pohybových). Režim dne je přizpůsobený potřebám a zájmům dětí.


1.2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí


Organizace dne v mateřské škole

06:15 – 08:00 Scházení dětí v určené třídě, spontánní hry, zapojení do řízených individuálních a skupinových činností.
Cvičení jógy k uklidnění, relaxaci. Podává se svačina, hygiena
08:00 –11.30 Pokračují individuální spontánní hry.
Didakticky zacílené činností (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně.
Individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami (např. logopedická péče).
Individuální rehabilitační péče.
Jazykové chvilky.
Smyslové hry.
  Ranní cvičení, relaxační cvičení, jóga, zdravotně zaměřené činnosti.
  Pobyt venku.
11:30 – 12:15 Hygiena, oběd.
12:15 – 12:30 Hygiena, příprava na odpočinek.
12:30 – 14:00 Odpočinek, četba na pokračování.
Náhradní nespací aktivity ( volné hry, didakticky zacílené činnosti, kroužky)
14:00 – 14:30 Hygiena, relaxační aktivity, kroužky.
Masáže na akupresurních rohožích, masáže akupresurními válečky, jóga prstů.
14:30 – 15:00 Odpolední svačina.
15:00 – 16:30 Odpolední zájmové činnosti dětí. Spontánní hry.
Hry námětové, konstruktivní, smyslové, psychomotorické, grafické , hudební, pohybové, hudebně pohybové, manipulační, zdravotně zaměřené činnosti
   

1.3. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy probíhá v prvním týdnu měsíce dubna, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Přesný termín zápisu je včas vyvěšen na veřejných místech a v MŠ.

Do mateřské školy se přijímají děti po dovršení 3 let, mohou být přijaty i děti mladší, např. v případech sourozenců, (v těchto ojedinělých případech - rozhodne ředitelka MŠ) - dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku – za předpokladu volného místa na zařízení. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost.

Dítě do mateřské školy přijímá, na základě žádosti o přijetí , ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o přijetí, obdrží rodiče Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

Mateřská škola přijímá dítě na základě písemného doporučení dětského lékaře. (Potvrzení evidenčním listě.) Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad o očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

Poslední týden v měsíci srpnu je vyhrazen individuálním návštěvám rodičů nových dětí,kde si rodiče doplní evidenční list dítěte, budou informováni o provozu MŠ, domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ.

Rodiče dětí, které se přihlásí v průběhu školního roku, informuje ředitelka individuálně.

Před zahájením přijímacího řízení předají rodiče ředitelce mateřské školy:
1. Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání
2. Evidenční list dítěte
3. Přihlášku ke stravování

Zde bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, místo narození, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. (pro kontrolu těchto údajů doloží zákonný zástupce dítěte k nahlédnutí svůj občanský průkaz a rodný list dítěte).

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Doporučujeme rodičům, aby před nástupem dítěte do MŠ zvykaly své děti na stálý denní režim ( např: doba vstávání, odpočinku, oběda) i v rodině. Dítě, které má být do MŠ přijato, by mělo samostatně chodit, nepoužívat kočárek, jíst lžící, pít z hrníčku či sklenice, samostatně používat toaletu, provádět osobní hygienu a mělo by se snažit samostatně se oblékat a nazouvat obuv, používat kapesník.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k i nformacím.


1.4. Děti do MŠ potřebují

- přezůvky - pevné, bez zavazování
- spartakiádky, dle požadavku p. učitelka ve třídě
- oblečení pro pobyt ve třídě zvolené tak, aby dítěti bylo umožněno samostatně se svlékat, oblékat
- sportovní oblečení na zahradu
- pyžamo
- 2 balení papírových kapesníků
- 5 ks toaletního papíru
- 1l toaletního mýdla
- sadu fixů - doplňovat dle potřeby dítěte
- tuhé lepidlo - doplňovat dle potřeby dítěte
- hrníček na pitný režim, ne plastový
- pasta na zuby a kartáček - pouze děti předškolního věku ( výměna kartáčku je požadována 2x ročně)

UPOZORNĚNÍ:
Mateřská škola neodpovídá za cenné věci ( zlaté a jiné šperky, elektroniku apod.) a hračky, které si děti do MŠ nosí.


2. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

2.1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle st anovených pravidel.
Viz § 35 odst. 1 písm. a) Školského zákona


2.2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla Školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.
Viz § 35 odst. 1 písm. b) Školského zákona


2.3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole. Viz § 35 odst. 1 písm. c) Školského zákona


2.4. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování.

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování , může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.
Viz § 35 odst. 1 písm. d) Školského zákona


3. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

3.1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

- podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
- podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
- podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
- podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
- vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
- napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
- vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole. Tyto obecně stanovené vzdělávací cíle jsou podrobně zpracovány v Třídních vzdělávacích programech pro daný školní rok. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).


3.2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v tomto školním řádě, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.


3.3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dětí mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí ( styk rodičů s učitelkami je umožněn denně, s ředitelkou po předchozí domluvě)
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
- na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
- přispívat svými nápady a náměty či připomínkami k obohacení výchovného programu školy ( rodiče mohou své připomínky podat i anonymně použitím schránky důvěry)
- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ


3.4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

- zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo vhodně a čistě upravené ( vhodné oblečení pro hry ve třídě i na šk. zahradě, pevné papuče opatřené protiskluzovou podrážkou)
- na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělání dítěte
- informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
- oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky
- s tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu týkající se dítěte , či zákonného zástupce ( změny adresy, svěření dítěte do péče, telefon)
- informovat neprodleně ( nejpozději do doby opuštění areálu mateřské školy) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v areálu mateřské školy ( šatna, školní zahrada)

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

Dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, řídí se školním řádem mateřské školy.
Dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.


4. Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

4.1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy, po dohodě se zákonnými zástupci dítěte, dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
Ředitelka MŠ může také určit délku zkušební doby.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

4.2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě, po jeho převlečení v šatně, pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází.
Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečnost dítěte.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Plnou moc podepsanou zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci p. učitelce v příslušné třídě.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník
a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
b) informuje telefonicky ředitele (ředitelku) školy,
c) obrátí se na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům (práce přesčas, doprava, umístěnka atd.). (pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)


4.3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole a ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské škole.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nejméně jednou za pololetí školního roku svolává schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.
V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.4.4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom, v dostatečném předstihu, zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na dveřích v MŠ, nebo na nástěnkách v šatnách.
V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek vyšší nad 50 Kč, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.4.5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte, nejpozději do 8.00 hodin daného dne, pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, osobně nebo telefonicky.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.
Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu nebo osobně.
V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení zdravotního stavu dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. (alergie, infekční onemocnění a pod.)
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Nemocné dítě do skupiny zdravých dětí nepatří!5. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

Úhrada úplaty za vzdělávání:

Platnost od 1.9. do 31.8. daného školního roku – viz: Směrnice MŠ Úhrada za poskytování vzdělávání v MŠ.

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

- úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, je prováděna ve dvouměsíčních splátkách
- ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady
- zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu složenkou na účet mateřské školy

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanovena výše úplaty za vzdělávání a školské služby k 1.9.2007( dále jen „úplata“) v MŠ takto:

- 240,-Kč měsíčně na jedno dítě v MŠ
- 160,- Kč měsíčně na dítě docházející do MŠ na 4 hodiny denně

ve znění vyhlášky 43/2006, § 6.odst. 3 se stanovuje výše úplaty pro rodiče kteří pobírají rodičovský příspěvek, na 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.


5.1. Podmínky snížení úplaty:

délka pobytu dítěte v MŠ nepřekročí 4 hodiny denně, od 8.00 do 12.005.2. Osvobození od úplaty:

Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. dítě, které dovrší do v daném školním roce šest a více let (školský zákon, § 123 odst. 2 )
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Podrobné informace o úplatě v MŠ jsou k nahlédnutí na nástěnkách v šatnách dětí a u ředitelky MŠ (Směrnice k výši úplaty za vzdělávání a školské služby).5.3. Úhrada úplaty za školní stravování

přesnídávka .......................................Kč 6,00
oběd.................................................Kč 14,00
odpolední svačina................................Kč 6,00
nápoje ..............................................Kč 3,00
Celkem.............................................Kč 29,00

Děti 7leté v daném školním roce
přesnídávka .......................................Kč 8,00
oběd.................................................Kč 17,00
odpolední svačina................................Kč 6,00
Celkem.............................................Kč 31,005.4. Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).6. Organizace školního stravování

6.1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně, prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí.

Strava pro děti, které navštěvují odloučené pracoviště MŠ Tučapy je dovážena, expedici smluvně zajišťuje mateřská škola.

Školní jídelna připravuje, a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat, dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:
8.00 - 8.30 podávání dopolední přesnídávky
11.30 - 12.00 oběd
14.00 - 14.30 podávání odpolední svačiny


V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.6.2. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti, zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny
Odhlášení dítěte ze stravování je možné v den, kdy dítě onemocní pouze do 8.00 hodin.
Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve třídě nebo kuchyni od 11.00 do 12.00 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok.
Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování (tedy pouze v MŠ) viz. § 3 odst. 2 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, s výjimkou prvního dne odhlášení z důvodů nemoci.
UPOZORNĚNÍ:
Školní jídelna nezajišťuje stravování dětí na základě individuálních požadavků zákonných zástupců. Úprava jídelníčku je možná pouze na základě lékařské diagnózy, která je zařazena mezinárodní zdravotnickou organizací do mezinárodní klasifikace nemocí.7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

7.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně dítě předá v mateřské škole a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby osobně dítě z MŠ vyzvedne ( třída popř. zahrada mateřské školy).
Zákonní zástupci mohou písemně pověřit jinou osobu (formulář plné moci o vyzvedávání dětí z MŠ je k dispozici u pedagogických pracovníků na třídách).
Bez písemného pověření nebude dítě předáno nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy.

Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.) může pedagogický pracovník odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy.
Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník školy okamžitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte (vyhl. č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí a mládeže).
Úrazy se evidují v knize úrazů, která je založena u ředitelky MŠ a je k nahlédnutí zákonným zástupcům.
Zákonní zástupci mají v případě úrazu nárok na odškodnění.

Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Do MŠ patří zdravé děti a proto nepodáváme dětem během dne žádné léky, kapky ani masti.7.2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
- děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech, trojstupech
- skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky
- skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
- vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce
- přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu přes vozovku
- při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

b) pobyt dětí v přírodě
- využívají se pouze známá bezpečná místa
- pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky ( sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)
- při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c) rozdělávání ohně
- pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
- jen na místech určených pro rozdělávání ohně
- za přítomnosti pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
- v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení
- pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti
- po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity
Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

e) pracovní a výtvarné činnosti
Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pod dohledem pedagogických pracovníků školy .

V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZ) se škola řídí svojí směrnicí k zajištění BOZ dětí, která je součástí školního řádu.7.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně věku a schopnostem vedeny, aby pochopily a porozuměly dané problematice, jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech, s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci.8. Zacházení s majetkem mateřské školy

8.1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání, při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Ve výjimečných případech, kdy dojde k poškození majetku školy může ředitelka mateřské školy požadovat po zákonných zástupcích dítěte náhradu škody, případně úhradu opravy.8.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určeného ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy, týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny, týkajících se stravovaní dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů. V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.9. Závěrečná ustanovení

9.1. Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2007.9.2. Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.9.3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí vyvěšením na nástěnkách v šatnách. Závaznost dodržování školního řádu stvrzují rodiče svým podpisem na prohlášení „ Upozornění pro rodiče“, které obdrží při nástupu dítěte do mateřské školy.


V Holešově dne: 30.8.2009


Pacíková Lenka
ředitelka mateřské školy

nahoru