Novinky

Plán činnosti mateřské školy na měsíc listopad

02.11.2017

1.11.2017 Odborní vyšetření v logo třídě – dle časového rozpisu 20.11.2017 Konzultační návštěva v logo třídě 21.11.2017 Vánoce na Hané a Valašsku na 8.30 hodin v Tymy Určeno předškolákům vstupné 50 Kč Termín bude upřesněn Podzimní olympiáda se Sluníčkem Termín bude upřesněn 2. lekce Zdravý úsměv

Co naše mateřská škola nabízí

03.04.2017

Co naše mateřská škola nabízí provoz mateřské školy na třech pracovištích mateřské školy ( Havlíčkova 1409, Všetuly Sokolská 70 a Tučapy 71) s vlastní školní jídelnou pro dětí ve věku od 2 do 6 let zaměřujeme se na správný zdravotní, duševní i pohybový vývoj dítěte pomocí činností výtvarných, hudebních, pracovních, jazykových a pohybových pro vzdělávání dětí a jejich správný vývoj poskytujeme klidné, podnětné, bezpečné, téměř rodinné prostředí pro vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností nabízíme možnost individuální logopedické péče přímo v mateřské škole – logopedické třídě péči o zdravou výživu přípravou kvalitní a plnohodnotné stravy flexibilní denní režim, uzpůsobený potřebám dětí péči o zdravý vývoj dětí pomocí cvičení jógy a jiných pohybových a relaxačních cvičení, pobytu venku zkušenosti s integrací postižených dětí individuální přípravu dětí na vstup do ZŠ – pomocí Metody dobrého startu, Metody rozvoje fonematického vnímání logopedickou prevenci rozvoj jazykových, výtvarných a pracovních schopností v zájmových aktivitách – S barvičkou a pastelkou, Anglická slovíčka rozvoj jazykových schopností dětí v logopedických kroužcích individuální nápravu vad řeči – Pilníček pro tvůj jazýček rozvoj samostatnosti, tvořivosti, fantazie, komunikace a odpovědnosti, sociálních dovedností, nadání a zájmů krátkodobé dílčí vzdělávací projekty - Program rozvoje třídy bezpečné komunity, Program rozvoje harmonie osobnosti dítěte, Program rozvoje vztahů k přírodě, Program rozvoje grafomotoriky, Program rozvoje logopedické péče, Program prevence sociálně patologických jevů,Týden pro zdraví, Zdravý úsměv programy zaměřené na spolupráci rodiny a mateřské školy – tématicky zaměřené tvořivé dílny,Mikulášská nadílka, Pohádkový karvneval, Den otevřených dveří, Kraslice, Oslava Dne dětí, Loučení s budoucími školáky pobyt dětí ve škole v přírodě zábavné aktivity pro děti s cílem rozvíjet pohybové schopnosti dětí – Olympiády se Sluníčkem, Holešovské děti v pohybu pobyt dětí ve škole v přírodě na Rusavě Společenské centrum – adaptaci na prostředí mateřské školy za přítomnosti rodiče plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ – v rámci dlouhodobé spolupráce s 3. ZŠ

Povinné předškolní vzdělávání

28.02.2017

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - viz §34 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., - školský zákon, v platném znění ( dále jen školský zákon)Bude uplatněno od 1.9.2017

Alergeny

13.12.2014

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen.Číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.