Úvod


Představení školy:

Historie mateřské školy se datuje k roku 1913. Tehdy byla mateřská škola umístěna na Novosadech, v soukromém domě. Fungovala jako jednotřídní. V průběhu let 1913 - 1956 se několikrát stěhovala.
V roce 1956 byla slavnostně otevřena budova mateřské školy, která měla dočasnou podobu, neboť byla postavena z dřevěných prefabrikátů. V této budově byly otevřeny tři třídy.
V roce 1973 byla k této prozatímní budově přistavěna zděná dvoupodlažní budova. Zde byly otevřeny dvě třídy a jedno oddělení jeslí.
K další změně došlo v roce 1997, kdy se do stávajících částí přistěhovala MŠ Dlažánky. V roce 1999 byly obě mateřské školy sloučeny v jeden celek a vznikla tak - Mateřská škola Sluníčko.

více


Popis a formy vzdělávání:

Charakteristika mateřské školy:
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu vzdělávání představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, je založeno na smyslovém vnímání, na prožitkovém a interaktivním učení, je prováděno buď individuálně nebo ve skupinách.

více

Charakteristika jednotlivých tříd:


skrýt vše | zobrazit vše
1. třída - Koťátka
S ohledem na tradice školy a zkušenosti s pořádáním různých výtvarných výstav, jsou činnosti dětí v 1.třídě cíleně směřovány k rozvoji výtvarných a pracovních činností, k postupnému poznávání různých výtvarných technik, materiálů a pomůcek.Nejde nám jen o to naučit děti vnímat a poznávat, ale snažíme se rozvíjet schopnost dát představám konkrétní tvar, názornou podobu. rozvíjíme představivost, která je závislá na prožitkové sféře, ve které rozhodují pocity a city, dojmy a smyslové zkušenosti, které ovlivňují emoční inteligenci dětí v předškolním věku. Cíleně se věnujeme rozvoji nadaných dětí v kroužku: S barvičkou a pastelkoua tip!
2. třída - Kopretinky
Cílem vzdělávání v této třídě je postupné vybavování dětí po stránce tělesné zdatnosti, duševní vyrovnanosti, výkonnosti a posléze schopnosti tvořivě působit na své vztahy k lidem, přírodě a s polečnosti a především k sobě samým v souladu s dílčím projektem – Harmonie osobnosti dítěte ( základy jógy
3. třída - Kuřátka
Speciální třída pro děti s vadami řeči. Hlavní náplní činností dětí ve speciální třídě je hra. Všechny činnosti, které s nápravou řeči souvisejí jsou dětem předkládány hravou formou, způsobem individuální práce s logopedem, s časovou dotací – 30 minut denně.
Věnujeme se:
- rozvíjení obratnosti mluvidel, gymnastice mluvidel
- dechovým cvičením
- rozvíjení smyslového vnímání ( zraku, sluchu, hmatu)
- výslovnosti samostatných hlásek
- obohacování aktivní slovní zásoby
- sledujeme mluvní tempo, melodii řeči, sílu a kvalitu hlasu
- rozvíjíme fonematický sluch, grafomotoriku, logické myšlení, fantazii a tvůrčí schopnosti. Nabízíme možnost osobních konzultací s p. učitelkami, logopedem, odbornými pracovníky SPC Brno Veslařská a psychologem, přímo v mateřské škole.
4. třída - Motýlci
S ohledem na zkušenosti z prevence bezpečnosti u dětí předškolního věku, vznikl na naší škole dílčí projekt nazvaný - Hrou proti úrazům. Garantem tohoto projektu jsou právě p. učitelky ze 4. třídy. Plněním úkolů tohoto projektu jsou děti nenásilnou formou seznamovány s nebezpečnými předměty a situacemi v běžném životě. Pomocí her a simulací nebezpečných situací se děti naučí odhadovat rizika ohrožující jejich zdraví a bezpečnost, naučí se předvídat následky a přijímat konkrétní důsledky svých činů, svého chování.
5. třída - Berušky
Pro nejmenší děti je hudba zdrojem bohatých a nezastupitelných zážitků.Bezprostředně působí na dětskou psychiku a vyvolává stejně bezprostřední odezvu, spontánní činnost, jež se projevuje v motorice, v experimentování, v pokusech s hudebními prostředky, nástroji a tóny. Hudba aktivizuje celou citovou sféru, všechny smysly, je schopna vyvolávat emocionální odezvu, fantazii a představivost. Pomocí hudebních a pohybových aktivit se postupně snažíme uvolňovat spontaneitu dítěte, jeho individuální a kolektivní aktivitu, fantazii a tvořivost.
6. třída - Hříbečci
Každodenní velmi výraznou součástí života dětí je pohyb. Proto se zaměřujeme na rozvoj tělesných a pohybových aktivit, spontánních a řízených, které jsou zdrojem zvyšování tělesné zdatnosti, pohybové a zdravotní kultury, zdrojem nových poznatků o vlastním těle, o prostředí a pravidlech soužití, ale také navozují řadu situací, kdy je dítě postaveno před problém, musí jej analyzovat, rozhodnout se jej řešit přiměřeně svých schopnostem a situaci. Pokud dítě nemusí pouze napodobovat, rozvíjí intenzivně všechny poznávací funkce, tvořivost a fantazii.
7 .třída - Včeličky
Odloučené pracoviště v Tučapech - na vesnici, má velmi blízko k přírodě, která nás obklopuje a je nám nejbližší. Proto se s ohledem na přírodní podmínky zaměřujeme právě na přírodu, s uplatněním prvků ekologické výchovy. Naším cílem je vést a vychovávat děti k ochraně životního prostředí, úctě a odpovědnosti vůči přírodě, k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků, zkušeností a informací poskytovaných úměrně k vědomostem a schopnostem dětí. K nejcennějším metodám náleží přímé pozorování, kdy se děti dovídají a objevují něco nového, sledují změny v přírodě podle střídajících se ročních období, učí se hledat krásu v našem okolí.
8. třída Rybičky
Hlavní náplní vzdělávacího programu třídy je hudba – právě ona patří k nejkomplexnějším a nejpřirozenějším činnostem dítěte. V hudbě je ukrytý velký didaktický potenciál, který umožní rozvíjet celou osobnost dítěte. Zpěvem rozvíjíme slovní zásobu a artikulaci, prohlubujeme a koordinujeme dech, Působí na dítě relaxačně i zdravotně preventivně. Hra a pohyb rozvíjí prostorovou orientaci, jemnou i hrubou motoriku. Hudebními činnostmi můžeme podněcovat dětskou fantazii dávat dostatečný prostor k tvořivosti a seberealizaci. Hudebními aktivitami kultivujeme vzájemné vztahy dětí netřídě, ale co považujeme za nejdůležitější, můžeme podporovat a vytvářet pozitivní klima netřídě, kde je věkové složení dětí okolo čtvrtého roku věku.
9. třída Žabičky
Hlavním pedagogickým záměrem vzdělávání v této třídě bude poznávání,seznamování se základy zdravého životního stylu, základy sebeobsluhy (osobní hygiena, jídlo, oblékání...), rozlišování, co zdraví prospívá (škodí), na motivaci ke sportu, zlepšení tělesné aktivity, podporu pohybových a manipulačních dovedností. Budou procvičovány všechny oblasti důležité pro rozvoj dítěte a jeho úspěšný nástup do základní školy: rozvoj zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoba, pravolevá a prostorová orientace, jemná motorika, smysl pro rytmus,tak, aby každá činnost byla pro děti co nejzajímavější, vedla je k samostatnému uvažování, vytváření logických závěrů a zároveň dávala dětem možnost vlastní volby. Úkoly jsou stupňovány od jednodušších ke složitějším a od menšího k většímu počtu úkolů. Zohledňují se tak individuální schopnosti každého dítěte.

Ve všech třídách je věnována péče prevenci řečových vad u dětí. Logopedické asistentky v každé třídě pracují s jednotlivými dětmi na úrovni logopedických kroužků. Logopedická péče je zastřešena Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči Brno Veslařská – pobočkou Kroměříž.

Nabízíme integraci dětí s postižením – tělesným, sluchovým, zrakovým.

Se staršími dětmi je v průběhu celého roku procvičována grafomotorika formou Metody dobrého startu. Tento soubor motoricko-akusticko-optických cvičení je prováděn 1 týdně v průběhu celého školního roku vyškolenými p. učitelkami ve všech třídách.

K posilování zdraví a rozvíjení individuálních schopností a dovedností je dětem umožňováno co nejvíce volného pohybu. Kromě standartních spontánních pohybových aktivit jsou zařazovány a kompenzační cvičení – zdravotní, dechová a relaxační. Děti jsou otužovány vzduchem, vodou, provádíme masáže masážními válečky a využíváme akupresurních rohoží. Děti nejstarší věkové skupiny si denně čistí chrup.

Vzdělávání na naší škole je doplněno dílčími vzdělávacími projekty, které se podporují rozvoj osobnosti každého dítěte.

Program rozvoje třídy – bezpečné komunity.
Program rozvoje harmonie osobnosti dítěte.
Program rozvoje vztahů k přírodě se zaměřením na prvky ekologické výchovy.
Program rozvoje grafomotoriky.
Program rozvoje logopedické péče.
Program prevence sociálně patologických jevů.

Případný odklad školní docházky dítěte je konzultován s jednotlivými rodiči v dostatečném časovém předstihu. Odklad školní docházky je vždy pečlivě zvažován, míra nezralosti je posuzována ve spolupráci s odborníky psychology a dětským lékařem. Pokud je dítěti doporučen odklad školní docházky ze strany odborníků, vycházíme vždy s jejich závěrů a doporučení, které jsou pro nás podkladem pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu a podkladem pro další práci s dítětem.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandartních aktivit, které nabízíme v průběhu celého školního roku.

Ve vzdělání mimořádně nadaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků ( hudebních, výtvarných, jazykových).

nahoru